Szkolenia BHP Poznañ

BHP - KANIEWSKI jest firm± zajmuj±c± siê wszechstronn± obs³ug± w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Oferta skierowana jest g³ównie do przedsiêbiorstw zlokalizowanych na terenie miasta Poznania i okolic, a tak¿e na terenie województwa wielkopolskiego.

Szkolenia BHP

Firma BHP Kaniewski zapewnia:

  • profesjonalne wykonanie powierzonych zadañ
  • zgodno¶æ z obowi±zuj±cymi przepisami prawa
  • indywidualne podej¶cie do ka¿dego z klientów
  • terminowo¶æ i fachowo¶æ wykonywanych us³ug
  • poufno¶æ wszelkich danych

Podejmuj±c wspó³pracê z firm± BHP-KANIEWSKI znajdziecie Pañstwo rozwi±zanie swoich bie¿±cych problemów dotycz±cych zagadnieñ bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Zdobyta wiedza i wykszta³cenie oraz 14-letnie do¶wiadczenie zawodowe w zakresie bhp pozwalaj± mi zaproponowaæ Pañstwu profesjonalizm swoich us³ug.

ZAPRASZAM DO WSPÓ£PACY! in¿. Marek KANIEWSKI

in¿. Marek Kaniewski

G³ówny Specjalista ds. BHP

Stat4u